Erasmus+ Öğrenci Hareketliliği: Staj 


A- BAŞVURU KOŞULLARI

Her akademik yılı için başvuru şartlarında farklılıklar olabilmektedir. Bu nedenle güncel şartlar, ilgili akademik yıl için duyurulan ilan metninde belirtilmektedir. Bununla birlikte genel esaslar aşağıdadır.  

Ø  Öğrencinin programa katılacağı dönemde en azından ikinci sınıf olması gerekiyor. Ön lisans ve lisans programlarının birinci sınıfında okuyan öğrenciler ve mezun olmuş öğrenciler ile açık öğretim öğrencileri staj hareketliliği faaliyetinden yararlanamaz.

Ø  Genel not ortalaması (GNO)'nın Önlisans/Lisans seviyesinde en az 2.20/4.00, Yüksek Lisans ve Doktora düzeyinde ise en az 2,50/4.00 olması.

Ø  Mezun durumunda olan öğrenciler, mezuniyetten sonraki 12 ay içerisinde staj faaliyetinden yararlanabilmektedir. Ancak bu öğrencilerin, başvurularını mezun olmadan önce yapmaları gerekmektedir.


B- ÖN BAŞVURU BELGELERİ

Ø  Ön Başvuru Formu: Üniversitemizin web sitesinden indirilir ve en az 2 nüsha halinde Erasmus Ofisine teslim edilir. Başvuru sırasında tercihlerinizi belirlemeden önce lütfen gitmek istediğiniz üniversitelerin web sayfalarından üniversite hakkında bilgi edininiz (üniversitedeki eğitim dili, istenilen dil seviyesi ve ders içerikleri… gibi).

Ø  Transkript (Güncel Not Dökümü): MSU Öğrenci İşleri Daire Başkanlığından transkript alınacaktır ve iki nüsha şeklinde Erasmus Ofisine teslim edilecektir.


C- BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Değerlendirme; “Erasmus Yabancı Dil Sınav” sonucu ve transkriptte belirtilen GNO esas alınarak aşağıdaki şekilde yapılır. 
Başarı Notu = GNO x 0,50 +  Yabancı Dil Puanı x 0,50

Bir öğrenci öğrenim hayatının her kademesinde (ön lisans, lisans, yüksek lisans, doktora) 12 ay hibeli Erasmus öğrencisi olabilir. Ancak, yerleştirme sırasında daha önce Erasmus faaliyetinden yararlanmış öğrencilerin toplam başarı puanlarından "10 puan" düşürülecektir.  

D- HİBE

ErasmusStaj Hareketliliğine katılacak öğrencilere yurt dışında geçirdikleri staj süresi için aylık maddi destek verilmesi esastır. Hibe ödemesi iki aşamalı olarak yapılmaktadır. İlk ödeme olarak, toplam hibe miktarının %70’i gitmeden önce, son ödeme olarak kalan %30’u ise (öğrencinin başarı durumuna göre, kurum tarafından kesinti yapılması söz konusudur) dönüşte öğrencinin hesabına aktarılır. Hibe miktarları ile ilgili bilgi edinmek için tıklayınız.

Ancak, değerlendirmeler sonucu programa katılmaya hak kazanan öğrencilerin hibe ile desteklenebilmesi, Üniversitemize yeterli mali kaynağın tahsis edilip edilmemesi şartına bağlıdır. Hibe tahsis edilemeyen öğrencilerimiz programa katılma hakkından vazgeçebilir veya “0 hibe” ile katılma tercihinde bulunabilirler.


E- HAREKETLİLİĞE HAK KAZANAN  ÖĞRENCİLERİN GİTMEDEN ÖNCE YAPMALARI GEREKENLER

Öğrenci, başvuru formlarını hazırlamadan önce gideceği üniversitenin web sayfasını  inceleyip, akademik takvim, ders programı, başvuru tarihleri, istenen belgeler… vb. konularda bilgi sahibi olmalıdır. Belgelerin zamanında teslim edilmesi öğrencinin sorumluluğundadır. 

Ø  Misafir olacağınız üniversitenin web sayfasında bulunan veya e-maille size gönderilen Erasmus başvuru formunu doldurmanız gerekiyor.  

Ø  Staja ait detaylı çalışma programı olan Staj Anlaşması-Learning Agreement for Traineeship  formu faaliyet öncesinde hazırlanmalı ve her iki kurum tarafından onaylanmış olmalıdır.Formun bir örneği ofisimize teslim edilmelidir. 

Ø  Çıkarılacak olan pasaportun ilk sayfasının fotokopisi Erasmus Ofisine teslim edilmelidir. Erasmus Öğrencileri, pasaport için sadece defter parası ödemekle yükümlüdürler. Harçsız öğrenci pasaportu çıkartmak için gerekli olan yazıyı birimimizden alabilirsiniz. Pasaportunuzun süresinin uzatılması gerekiyorsa, Emniyet Müdürlüğü, Pasaport Şube Müdürlüğüne başvurunuz.   

Ø  Başvuru Formu için bir adet fotoğrafınızı Erasmus Ofisine teslim ediniz. 

Ø  Kabul belgesi, karşı üniversite tarafından başvuru formunda vermiş olduğunuz adrese veya birimimize gönderilecek olan Kabul Mektubu (AcceptanceLetter)nun fotokopisini Erasmus Ofisine teslim ediniz.   

Ø  Tam kapsamlı sağlık sigortası yaptırılması zorunludur. Sigorta, eğitim alınacak ülkede kullanılabilecek ve hareketlilik süresini kapsayacak şekilde uluslararası geçerliliği olan bir sigorta şirketi aracılığı ile yaptırılmalıdır. Bazı sigortalar kalış süresini kapsamakla birlikte taahhütleri birbirini takip eden 90 veya 92 gün olmaktadır. Bu tür sigortalar kabul edilmemektedir. Poliçenin ayakta ve yatarak tedaviyi ve tüm nakilleri kapsaması tavsiye edilmektedir. İstenilen teminat miktarı her ülkede farklı olabileceği için vize işlemleri sırasında ilgili ülkenin şartları mutlaka kontrol edilmelidir. Ayrıca poliçenin fotokopisi Erasmus Ofisine teslim edilecektir. SGK'lı olup da Sosyal Güvenlik Sözleşmesi yapılmış ülkelere gidecek öğrencilerin SGK dan ilgili formları almaları yeterli olacaktır. 

Ø  T.C. Ziraat Bankası Muş Şubesinde avro hesabı açtırıp, hesap cüzdan fotokopisiniofisimize teslim ediniz. 

Ø  Vize aldıktan sonra, pasaportta vizenin bulunduğu sayfanın fotokopisini ofisimize teslim ediniz. 

Ø  Birimimiz tarafından hazırlanacak hibe sözleşmesi gitmeden önce mutlaka imzalanıp fotokopisi ofisimize teslim edilmelidir. 

Ø  Öğrenci Beyannamesi imzalanıp bir nüshası ofisimize teslim edilmelidir. 

Ø  Staj hareketliliği gerçekleştirmek için seçilmiş öğrenciler, faaliyetlerine başlamadan önce vfaaliyetlerini tamamladıktan sonra ayrı ayrı olmak üzere, Çevrimiçi Dil Desteği (OLS) sistemi üzerinden staj faaliyetinin gerçekleştirildiği dilden sınav olurlar.Sınavlar öğrencilerin seçilmiş olma durumlarını etkilememektedir. Faaliyet öncesi ve sonrası yapılan sınavlar öğrencinin faaliyetleri süresince dil yeterliliklerinde meydana gelen değişimi gözlemlemek amacıyla yapılmaktadır. Her iki sınav da zorunludur.Sınav sonuçları yalnızca öğrenci ve öğrenciyi gönderen yükseköğretim kurumu tarafından görülebilir.

F- HAREKETLİLİĞE HAK KAZANAN  ÖĞRENCİLERİN GİTTİKLERİ KURUMDA YAPMALARI GEREKENLER

Erasmus faaliyetinden yararlanan öğrenci, stajına başlamadan önce hazırladığı staj anlaşmasında her hangi bir değişiklik yapması durumunda, mutlaka bölüm koordinatörüne danışarak 
Staj Anlaşması-Learning Agreement for Traineeship formunun gerekli yerlerini  doldurup, imzalı olarak e-maille This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. adresine göndermelidir.


G- HAREKETLİLİĞİNİ TAMAMLAYAN  ÖĞRENCİLERİN DÖNÜŞTE YAPMALARI GEREKENLER
Aşağıdaki belgeler, döndükten sonra en geç 1 ay içerisinde Erasmus Ofisine teslim edilmelidir.

Ø  Konuk olduğunuz üniversite tarafından verilen  Katılım Belgesi (Certificate of Attendance)’ni ofisimize teslim ediniz. Bu belgenin orijinalinin sizde de bulunmasını istiyorsanız, karşı üniversiteden bu belgeyi iki nüsha olarak hazırlamasını isteyiniz. Üniversite tarafından verilmezse, sitemizde bulunanKatılım Belgesi (Certificate of Attendance)ni indirebilirsiniz. 

Ø  Konuk olduğunuz üniversiteden transkriptinizi alınız ve ofisimize teslim ediniz. Konuk olduğunuz üniversite bu belgeyi sizin aracılığınız ile veya posta ile ofisimize iletebilir.   

Ø  Pasaportunuzdaki giriş-çıkış tarihlerinin bulunduğu sayfa/sayfaların fotokopisi katılım sertifikası ile birlikte hibe hesaplamasında kullanılacaktır. Döndükten sonra pasaportunuzun fotokopisi ofisimiz tarafından alınır. Şehir dışında olan öğrenciler pasaport fotokopisini "Belgeler" sayfamızda bulunan örnekteki gibi hazırlayıp, kargo ile gönderebilirler.  

Ø  Gidiş-dönüş seyahat kartları ofisimize teslim edilmelidir. 

Ø  Faaliyet dönemini tamamladığınızda, Erasmus faaliyeti sürecine ilişkin özet bilgileri ve değerlendirmelerinizi içeren Nihai Rapor Formu nu doldurmalısınız. Bu form bize iletmiş olduğunuz e-mail adresine gönderilecektir ve online olarak doldurulacaktır. Hibe miktarınızın geri kalan %30’luk kısmını alabilmeniz için bu formun doldurulması gerekmektedir. 

Ø  Hareketliliğe başlamadan önce olduğu gibi hareketlilik bittikten sonra da Çevrimiçi Dil Desteği (OLS) sistemi üzerinden staj faaliyetinin gerçekleştirildiği dilden sınava girmeniz gerekmektedir. Faaliyet öncesi ve sonrası yapılan sınavlar öğrencinin faaliyetleri süresince dil yeterliliklerinde meydana gelen değişimi gözlemlemek amacıyla yapılmaktadır. Her iki sınav da zorunludur. Sınav sonuçları yalnızca öğrenci ve öğrenciyi gönderen yükseköğretim kurumu tarafından görülebilir.

   
© MŞÜ-ERASMUS-2017